Story of Southern Thai

Calm Sea

เรื่องเล่าภาษาปักษ์ใต้

เรื่องเล่าที่ได้นำเรื่องราวของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงท้ายที่สุดที่พระเจ้าได้ดลใจให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้บันทึกไ้ว้ในพระคัมภีร์มาทำเป็นเรื่องเล่าภาษาปักษ์ใต้ซึ่งสามารถทำให้ผู้ฟังคนใต้หรือผู้ที่สนใจเข้าใจ จดจำและสามารถถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ให้ผู้อื่นฟังได้อย่างง่ายๆ

1200px-Facebook_Logo_(2019).png