STORY TELLING

การเล่าเรื่องเป็นเรื่องเก่าแก่ของมนุษยชาติ

ABOUT US

การเล่าเรื่องเป็นเรื่องเก่าแก่ของมนุษยชาติ เมื่ออาดัมกับเอวาถูกสร้างขึ้นชีวิตของพวกเขาก็กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านประวัติศาสตร์ เรื่องราวเป็นส่วนสำคัญของมนุษยชาติของเรา มันคือหัวใจของความเป็นมนุษย์ ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ และทุกคนปรารถนาที่จะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาหรือเธอ ความจริงก็คือทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว  - ไม่มีเหตุบังเอิญที่กว่า 60% ของพระคัมภีร์ประกอบด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราว ยิ่งกว่านั้นเราเชื่อว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องในพระคัมภีร์มารวมกันเพื่อเล่าเรื่องเดียว เรื่องราวของพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเขา และเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเล่า

Meet The Team

Songkan

John

Marcus

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

(+66) 848048190

เกี่ยวกับเรา

Wycliffe Thai is a bible translation organization in Thailand. We have 19 Projects for bible translations in our country and near by.  

ที่อยู่

มูลนิธิวิคลิฟไทย
15/23 เพชรบุรินทร์, ถ.เชียงใหม่-หางดง, ต.แม่เหี่ยะ, อ.เมือง,

จ.เชียงใหม่ 50100

ติดต่อเรา
  • Facebook
  • YouTube