Story of Southern Thai

เรื่องเล่าภาษาปักษ์ใต้

เรื่องเล่าที่ได้นำเรื่องราวของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงท้ายที่สุดที่พระเจ้าได้ดลใจให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้บันทึกไ้ว้ในพระคัมภีร์มาทำเป็นเรื่องเล่าภาษาปักษ์ใต้ซึ่งสามารถทำให้ผู้ฟังคนใต้หรือผู้ที่สนใจเข้าใจ จดจำและสามารถถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ให้ผู้อื่นฟังได้อย่างง่ายๆ

เกี่ยวกับเรา

Wycliffe Thai is a bible translation organization in Thailand. We have 19 Projects for bible translations in our country and near by.  

ที่อยู่

มูลนิธิวิคลิฟไทย
15/23 เพชรบุรินทร์, ถ.เชียงใหม่-หางดง, ต.แม่เหี่ยะ, อ.เมือง,

จ.เชียงใหม่ 50100

ติดต่อเรา
  • Facebook
  • YouTube