Praying

อธิษฐาน

2018-05-23 5D4 Camp Wycliffe Pwo Karen O

หัวข้ออธิษฐานเผื่อจากเรา หุ้นส่วน และ มิชชันนารีสำหรับเดือนนี้ได้แก่:

 

 

 

 

 

หัวข้ออธิษฐานประจำเดือนมิถุนายน 2022

  1. การก่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิวิคลิฟไทย เชียงใหม่: กรรมการมูลนิธิวิคลิฟไทยมีมติให้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิวิคลิฟไทย เชียงใหม่ และได้แต่งตั้งกรรมการก่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน 5 ท่าน เพื่อดำเนินการต่างๆ ในการก่อสร้าง ขออธิษฐานเพื่อ 1) การเปรียบเทียบราคาและเลือกบริษัทก่อสร้าง ขอพระเจ้านำในการเลือกบริษัทที่ดี รับผิดชอบงานในต้นเดือนมิถุนายน 2022 นี้  2) งบประมาณในการก่อสร้างเพียงพอ มูลนิธิได้ตัดสินใจแบ่งการสร้างอาคารออกเป็น 2 เฟส คือ เฟสโครงสร้างอาคาร+งานระบบ และงานตกแต่ง+สุขภัณฑ์และอุปกรณ์

  1. The Journey ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: 

        มูลนิธิวิคลิฟไทยร่วมกับคริสตจักรไมตรีจิตหลังสวนได้ร่วมจัดกิจกรรม “The Journey” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2022 ณ คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวน เพื่อรณรงค์และส่ง            เสริมงานพันธกิจมิชชั่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินผ่านชีวิตมิชชันนารีในแบบจำลองตั้งแต่ได้รับการทรงเรียกถึงเข้าทำงานในภาคสนาม ขออธิษฐานเพื่อ

        2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชีวิตของมิชชันนารี และมีส่วนในการอธิษฐาน ถวาย และถวายตัวเป็นมิชชันนารีในอนาคต

        2.2 การคลี่คลายของโรคระบาด เพื่อจะมีมีเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย 120 คน และผู้ประจำฐาน 40 คน

        สมัครเลย 👉🏻 https://forms.gle/1EbdpbwzdshLYWW18

        ติดต่อสอบถาม 0641255522 (คุณเชอรี่) หรือ add line https://lin.ee/vo06jvB

 

   3. Full Immersion English Experience: ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม มูลนิธิวิคลิฟไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัด

        โปรแกรมที่เน้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้น ในวันที่ 15-29 กรกฎาคม 2022 สถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คนไทยที่ทำพันธกิจเกี่ยวข้องกับคนต่างชาต หรือ

        นักเรียน นึกศึกษาที่กำลังสนใจงานข้ามวัฒนธรรม และต้องการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้ที่ 

         https://forms.gle/7N16SBxK4jJaghVu7

 

    4. Mission Prayer Meeting: การอธิษฐานเพื่องานมิชชั่น เป็นการเชื่อมใจของผู้อธิษฐานเข้ากับกลุ่มคนที่ได้

        รับคำอธิษฐาน วิคลิฟจัดการอธิษฐานเพื่อกลุ่มชนที่วิคลิฟได้รับใช้อยู่ และกลุ่มที่ต้องการข่าวประเสริฐ โดยเชิญมิชชันนารีมาแบ่งปันงานรับใช้ทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน            โดยในปีนี้จะเริ่มวันอังคารสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2022

 

    5. Camp Wycliffe: ในแต่ละปี จะมีคริสเตียนที่สนใจพันธกิจข้ามวัฒนธรรมจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศร่วม 30 คน และมีอย่างน้อย 2 คนที่ได้ตัดสินใจถวายตัวรับใช้          พระเจ้าในพันธกิจข้ามวัฒนธรรมเต็มเวลา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ แต่ขอบคุณพระเจ้า ที่สถานการณ์คลี่คลายลงมาก              ในปีนี้ มูลนิธิวิคลิฟไทยจะจัดกิจกรรม Camp Wycliffe ในภาคอีสาน คือ จังหวัดมุกดาหาร ในเดือนพฤศจิกายน 2022

        ขออธิษฐานเพื่อ

        5.1 ผู้สมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 30 คน ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

        5.2 สถานที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ชาวบ้านที่จะให้ความร่วมมือในการต้อนรับ และเป็นเจ้าบ้านที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

        5.3 สถานการณ์โรคระบาด ที่จะคลี่คลาย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม

1962_1536646843.jpg

เราขอสรรเสริญพระเจ้เพราะว่า...

 

ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

1. Mission in Action Plus (MIA plus): ขอบคุณพระเจ้าที่สี่องค์กรที่ทำงานด้านมิชชั่นได้รับมอบหมายความรับผิด

    ชอบ และจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2022

2. The Journey 2022: สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการตอบรับจากคนที่จะมาเป็นผู้ประจำฐาน แต่ละคนมีความกระตือรืน

     ร้นที่จะเห็นกิจกรรมนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวนก็มีความยินดีอย่างยิ่งในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความ

     สะดวกต่างๆ ปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว 27 คน และได้มีการขยายเวลาในการสมัครจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2022

3. การประชุมกรรมการมูลนิธวิคลิฟไทย: มูลนิธิวิคลิฟไทยได้จัดประชุมประจำปี ในวันที่  26 มีนาคม 2022 ขอบคุณ

    พระเจ้า ที่กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ และได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังได้มีมติในการสร้างอาคาร

     สำนักงานมูลนิธิวิคลิฟไทย โดยได้แต่งตั้งกรรมการสร้างอาคาร จำนวน 5 ท่าน เพื่อดูแลกิจการในการก่อสร้าง

4. กิจกรรมรณรงค์คริสตจักร: 

          ไครอส: ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกิจกรรมไครอส ที่จัดขึ้นในวันที่ 7-11 มีนาคม กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี แม้จะมี

           อุปสรรคเรื่องโรคระบาด แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมมีสุขภาพดี สมาชิกวิคลิฟไทย คุณติ๊ก และอ. ธราวัตร

           ผู้อำนวยการได้นำการอบรม ร่วมกับคนอื่นๆ ผู้อำนวยการได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าร่วม และหนุนใจให้มี

           ส่วนร่วมในพันธกิจมิชชั้น ขอบคุณพระเจ้าที่เมล็ดพันธกิจจากบทเรียนจะเติบโตในใจของนักเรียนเหล่านี้

           อธิษฐาน 24 ชั่วโมง: ขอบคุณพระเจ้าที่สามาชิกวิคลิฟไทยได้มีส่วนในการนำการประชุมอธิษฐาน 24 ชั่วโมง

           ทำให้มีหลายคนที่เข้าร่วมประชุมรู้จักสมาชิกเหล่านี้ 

           มิติทัศน์: ขอบคุณพระเจ้าที่ธราวัตรได้ร่วมสอนบทเรียนมิติทัศน์ โดยเฉพาะบทที่ 9 "ภาระกิจที่เหลืออยู่" ซึ่งเปิด 

           โอกาสให้ได้แบ่งปันงานของวิคลิฟด้วย 

           Joint Partnership Event: ขอบคุณพระเจ้าที่กิจกรรมนี้สำเร็จได้ด้วยดี ในวันที่ 21 พฤษภาคม มีคนเข้าร่วมทั้ง

           หมด 61 คน มีผู้หญิงคนหนึ่งได้แบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมคือ ได้เข้าใจว่าพระคัมภีร์ภาษาท้องถิ่นสำคัญ

           มากและถึงแม้ว่าจะแปลหลายภาษา แต่ก็มีความหมายเดียว