Discovery.png
Lonely Traveller

โครงการ Discovery

ภาษิตจีนบอกว่า “อ่านหนังสือหมื่นเล่ม มิสู้เดินทางหมื่นลี้” 🌍เราจะไม่รู้ว่าโลกกว้างใหญ่แค่ไหน ถ้าไม่ก้าวออกจากชีวิตเดิม ๆ แล้วไปให้เห็นกับตาตัวเอง ✨ เชิญร่วมเดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ประสบการณ์ใหม่ในการรับใช้พระเจ้า #Discovery Trip จะทำให้เราได้สัมผัสโลกใหม่ทั้งจากภายนอกและที่ซ่อนอยู่ในใจของตนเอง

#Discovery Trip ล่าสุดของเราคือ...

 

ท่าขี้เหล็ก เชียงตุน รัฐฉาน 

ประเทศเมีนยนมาร์ 

๑๔ ถึง ๒๐ ม.ค ๒๕๖๔

รูปภาพจากการเดินทางที่ผ่านมา....