ติดต่อเรา

โทร

053-838020

089-700-8874

ที่อยู่

15/23 หมู่ที่ 5 บ้านเพชรบุรินทร์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล์

เกี่ยวกับเรา

Wycliffe Thai is a bible translation organization in Thailand. We have 19 Projects for bible translations in our country and near by.  

ที่อยู่

มูลนิธิวิคลิฟไทย
15/23 เพชรบุรินทร์, ถ.เชียงใหม่-หางดง, ต.แม่เหี่ยะ, อ.เมือง,

จ.เชียงใหม่ 50100

ติดต่อเรา
  • Facebook
  • YouTube