ตอนที่ 1 ภาษาแม่

    “ภาษาแม่” คือ ภาษาที่ผู้คนเข้าใจดีที่สุด ไม่ว่าภาษาอื่นจะสมบูรณ์แค่ไหนก็เทียบไม่ได้กับภาษาแม่ที่คุณรู้จักมานาน นี่จึงเป็นอีกเหตุผลของการแปลที่สำคัญเพื่อเป็นตัวช่วยในการสื่อสารได้มากขึ้น คนทุกคนมีความพอใจในภาษาแม่ของตัวเองเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันและเขาสามารถเข้าใจได้จากภาษาที่เขาใช้

 

การแปลเป็นเหมือนสะพานที่ใช้ข้ามไปอีกวัฒนธรรมหนึ่ง การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถสื่อสารได้มากขึ้น ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหัวใจอาจไม่สามารถแสดงความรู้สึกอารมณ์หรือคำอธิบายที่เฉพาะเจาะจงได้

 

การแปลจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถทำลายอุปสรรคด้านการสื่อสารได้

 

โลกนี้มีอีกหลายภาษาที่ยังไม่ได้รับการแปล ไม่ใช่ทุกคนจะใช้ภาษาเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและพระคัมภีร์ไบเบิ้ลสามารถไปถึงคนเหล่านั้นได้จึงต้องมีการแปล เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะสามารถอ่านเรื่องราวของพระเจ้าได้