CAFE_LOGO-01.png

คาเฟ่วิคลิฟ

พบมิชชันารีภาคสนามตัวจริงเสียงจริง

รับรู้เรื่องราวและเส้นทางการรับใช้ไม่ธรรมดาผ่านทางคนธรรมดาที่พระเจ้าใช้

คุณเองก็อาจเป็ฯคนธรรมดานั้นด้วยเช่นกัน

รูปภาพจากงาน คาเฟ่วิคลิฟ ที่ผ่านมา....