Journey 2022

2 กรกฎาคม 2022
คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวน

DSC09315.JPG
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็ปไซต์มูลนิธิวิคลิฟไทย

มูลนิธิวิคลิฟไทยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างนิมิต ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการมีส่วนร่วมในงานแปลพระคัมภีร์ให้กับ  คริสตจักรในประเทศไทย เพื่อให้ทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ได้มีพระคัมภีร์ในภาษาแม่ของตนเอง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจโลก รวมถึงการเป็นพันธกมิตรกับคริสตจักรในการสร้างสาวก และพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้คนด้วยความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

สนับสนุนงานพันธกิจของวิคลิฟไทย